Nye skjemaer for 5 sikre Elsikkerhet

❤️ Click here: Sikker jobb analyse skjema elektro


Er område- og driftsansvaret delt mellom to posisjoner, skal begge delta i utøvelsen av denne rollen. Bakgrunnen for dokumentet er byggherreforskriftens krav om at byggherren før oppstart av bygge- og installasjonsarbeider skal utarbeide en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan. H Arbeidsstedet 1 Er arbeidsplassen ren og ryddig is, snø, olje,unødvendig tauverk etc.


Dokumentet bygger ut over dette på at bransjen eller det enkelte selskap har mer spesifikke krav til når SJA skal brukes. Her må deltakerne bruke sin erfaring og beste skjønn.


SHA-maler - Jobben brytes ned i logiske trinn Hvert trinn forteller hva som skal gjøres ikke hvordan Farer eller sikkerhetstiltak beskrives ikke i denne fasen, det kommer etterpå Deloppgavene beskrives i sin normale rekkefølge Hvert trinn starter med et handlingsord som Ta, Fjern, Åpne Normalt brukes kun noen få ord for å beskrive hvert trinn Unngå å lage for detaljerte trinn eller for omfattende trinn For hver deloppgave listes det opp faremomenter dvs. Gjennomgang av SJA med nytt personell skal dokumenteres ved signatur i deltagerliste Erfaringsoppsummering og læring Evaluere resultat i forhold til SJA Etter at arbeidet er utført skal den SJA-ansvarlige kort oppsummere erfaringene og registrere dette i SJA-skjemaet.


Dokumentet beskriver hvordan man skal gjennomføre en SJA. I tillegg gies generelle krav til når SJA skal gjennomføres. Dokumentet bygger ut over dette på at bransjen eller det enkelte selskap har mer spesifikke krav til når SJA skal brukes. Videreutvikling og forbedring vil bli ivaretatt gjennom en fast gruppe for erfaringsoverføring, læring og forbedring, med representanter fra operatør- og leverandørselskap. Hensiktsmessige mekanismer vil bli tatt i bruk slik at brukerinnspill kan bli ivaretatt på en effektiv måte. Unntak behandles i henhold til retningslinjer i det enkelte selskap. Slike unntak skal også benytte som underlag i forbindelse med fremtidig oppdatering og forbedring. Risikoelementer Med risikoelementer menes alle forhold som direkte eller indirekte kan påvirke risiko for tap eller skade på personell, miljø eller økonomiske verdier. Gjennom å bygge på standard roller ved behandling av SJA er denne modellen gjort uavhengig av den enkelte organisasjonsbeskrivelse og stillingsbetegnelse. Det taes dermed ikke stilling til innretningens organisering, men den forutsetter at de roller som her er benyttet faktisk blir ivaretatt innenfor den enkelte organisasjon. Følgende roller inngår ved behandling av SJA: 3 4 SJA Ansvarlig Det skal være en SJA-ansvarlig når det skal utføres SJA. SJA-ansvarlig skal sørge for nødvendige forberedelser og innkalling til SJA-møte, lede SJA-møtet, sørge for at analysen og deltagelse blir dokumentert og at ansvar for utførelse av de identifiserte tiltak blir avtalt. Videre at det blir gjort en kort erfaringsoppsummering etter at arbeidet er utført. Han skal således sikre at analysen blir gjort i samsvar med felles modell for SJA. Ansvarlig for utførelse av arbeidet Den som er ansvarlig for utførelse det aktuelle arbeidet. Utførende personell Alle som er involvert i utførelsen av det aktuelle arbeidet. Ansvarlige for tiltak De enkeltpersoner som har fått ansvar for gjennomføring av tiltak som er identifisert og dokumentert i SJAen. Er område- og driftsansvaret delt mellom to posisjoner, skal begge delta i utøvelsen av denne rollen. Områdetekniker En tekniker eller operatør som driver og har ansvar for det området eller det anlegg det skal arbeides på. Er område- og driftsansvaret delt mellom to posisjoner, skal begge delta i utøvelsen av denne rollen. SJA gruppen Det personell som deltar ved utførelse av SJA. Dette vil normalt være alle som vil være aktivt engasjert i forberedelsene til og gjennomføringen av arbeidet. Det påligger alle som er involvert i planlegging, godkjenning og utførelse av arbeid og arbeidstillatelser, å vurdere behov for SJA. Når det er påvist behov for SJA skal det avtales hvem som er SJA -ansvarlig. Dette er illustrert i figuren nedenfor:. Dersom en ikke har kontroll på faremomentene, eller konsekvensene er svært alvorlige, må en gå et trinn lenger i risikovurderingen, og gjøre en mer detaljert risikoanalyse. Gjennomføring av SJA bygger på at følgende trinnvise metode benyttes: Arbeidet brytes ned i deloppgaver slik at gangen i arbeidet blir forstått av de involverte Faremomenter i de enkelte deloppgaver blir identifisert Sannsynlighet og konsekvens, dvs. Dette innebærer blant annet å: Samle inn data, tegningsunderlag, tidligere erfaringer og eventuelle tilgjengelige risikovurderinger for det aktuelle arbeidet Ta frem skjema og gjøre foreløpig nedbryting av jobben i deloppgaver og rekkefølge Vurdere forutsetninger for arbeidet Definere gruppedeltagere som skal delta i SJA Kalle inn til SJA-møtet Grad- og omfang av forberedelsene vil avhenge av arbeidets karakter. Ved større arbeider vil underlag gjerne være forberedt i lengre tid før utførelse av jobben og gjerne i landorganisasjonen. Det skal utarbeides ny SJA for hver ny jobb selv om SJA har blitt utført tidligere på samme type jobb , men bruk av erfaring fra tidligere utførte SJA er hensiktsmessig og fornuftig med hensyn til erfaringsoverføring Gjennomføring av SJA Analysen gjøres i et SJA-møte Selve sikker jobb analysen skal utarbeides av SJA-gruppen. Det er viktig at alle deltagere får anledning til å komme med innspill og at innholdet i analysen blir forstått av alle involverte. Gjennom god kommunikasjon og dialog i møtet, sikrer en at alle forhold blir belyst og at den enkeltes kompetanse blir benyttet for å identifisere trinnene i arbeidet, farene ved hvert trinn og til å utvikle gode løsninger. SJA skjema i appendiks E benyttes når en gjennomgår hovedtrinnene i SJA møtet. Gjennomgang av jobben og forutsetninger for denne SJA-ansvarlig sørger for at følgende blir gjennomgått: Jobben som skal gjøres Forutsetninger for å kunne utføre jobben Planunderlag som måtte foreligge. Vurdere behov for befaring på arbeidsstedet I mange tilfeller vil det være behov for befaring på arbeidsstedet. SJA møtet vurderer dette og gjennomfører eventuelt befaring. Bryte ned i deloppgaver og angi rekkefølge Bryt ned hele jobben i deloppgaver. Hver deloppgave beskrives kort. Få frem hva som skal gjøres. Bruk handlingsord som TA, FJERN eller ÅPNE. Identifisere faremomenter Mulige hendelser og tilstander som kan lede til farlige situasjoner for personell, miljø eller økonomiske verdier identifiseres for hver deloppgave. Vurdere sannsynlighet og konsekvens Vurdere potensielle konsekvenser av faremomentene. Dersom faremomentene kan gi uakseptable konsekvenser, vurderes sannsynligheten for at hendelsen inntreffer. Her må 6 7 deltakerne bruke sin erfaring og beste skjønn. En risikomatrise kan gjerne benyttes som hjelpemiddel i denne fasen. Et eksempel på en slik matrise er gitt i appendiks B. Identifisere tiltak Tiltak som kan forhindre at hendelsen inntreffer, sannsynlighetsreduserende tiltak identifiseres og prioriteres fremfor å iverksette skjerpet beredskap dvs. Bruk av sjekkliste En Sjekkliste for SJA benyttes som et hjelpemiddel for å kvalitetssikre at mulige faremomenter, konsekvenser og tiltak har blitt vurdert. En standard sjekkliste er gitt i appendiks C. Denne sjekklisten kan ved behov suppleres med ytterliggere punkter eller ledeord. Fordele ansvar for tiltak Ansvarlige for tiltakene identifiseres og påføres SJA-skjemaet. De ansvarlige for tiltak skal følge opp aktiviteten og sørge for at tiltakene blir utført. Vurdere restrisiko og konkludere analysen SJA gruppen gjør tilslutt en helhetsvurdering for å avgjøre om arbeidet kan gjennomføres. Dokumentere og signere SJA skjema Sikker Jobb Analysen dokumenteres i SJA skjemaet og dette signeres av SJA ansvarlig på vegne av SJA-gruppen. Sjekkliste og signert deltagerliste vedlegges SJA-skjemaet. I daglig møte for koordinering av arbeidstillatelser og samtidige aktiviteter på innretningen skal det informeres om planlagte jobber som krever SJA Gjennomføring av jobben. Oppstartsamtale før jobben Like før start av jobben samles involvert personell til gjennomgang av arbeidet. Dette blir ivaretatt av SJA-møtet dersom det avholdes umiddelbart i forkant av jobben. Verifisere at forutsetninger er oppfylt Den ansvarlige for arbeidet må, før og under arbeidet forsikre seg om at forutsetningene for arbeidet er oppfylt. Verifisere at tiltak er utført Den ansvarlige for utførelse av arbeidet må, før og under arbeidet forsikre seg om at planlagte tiltak er ivaretatt. Ved skifte av utførende personell før eller under utførelse av jobben skal den ansvarlige for utførelse av arbeidet sørge for at det gjennomføres en detaljert gjennomgang av SJAdokumentasjonen med de n nye. Gjennomgang av SJA med nytt personell skal dokumenteres ved signatur i deltagerliste Erfaringsoppsummering og læring Evaluere resultat i forhold til SJA Etter at arbeidet er utført skal den SJA-ansvarlige kort oppsummere erfaringene og registrere dette i SJA-skjemaet. Var det ytre forhold eller grensesnitt som påvirket arbeidet på en annen måte en forutsatt? Arkivere SJA SJA dokumentasjonen arkiveres jamfør det enkelte selskapet sine rutiner. Erfaringsoverføring, læring og forbedring Erfaringer ved arbeid som krever SJA bør benyttes ved utarbeidelse og forbedring av prosedyrer og ved fremtidige arbeider av liknende art, jamfør det enkelte selskap sine rutiner. Identifisere behov for SJA Forberedelse for gjennomføring av SJA Gjennomføring av SJA : SJA-møte Godkjenning av SJA Gjennomføring av jobben Erfaringsoppsummering og læring Detaljert arbeidsflyt er vist på neste side. Ja- ny vurdering Nei Ferdigstille arbeidet Erfaringsoppsum mering og læring Evaluere resultat i forhold til SJA Arkivere SJA Erfaringsoverføring, læring og forbedring SJA-ansvarlig 9 10 App A Veiledning til utfylling og bruk av skjema for SJA A. Løpenummer for SJA dersom selskapet benytter dette Avd. Antall vedlegg Oppgi antall vedlegg som følger AT-skjemaet Det vil som oftest være hensiktsmessig at SJA-ansvarlig har gjort en foreløpig nedbryting av jobben i deloppgaver og satt dette opp i SJA skjemaets kolonne for dette. Jobben brytes ned i logiske trinn Hvert trinn forteller hva som skal gjøres ikke hvordan Farer eller sikkerhetstiltak beskrives ikke i denne fasen, det kommer etterpå Deloppgavene beskrives i sin normale rekkefølge Hvert trinn starter med et handlingsord som Ta, Fjern, Åpne Normalt brukes kun noen få ord for å beskrive hvert trinn Unngå å lage for detaljerte trinn eller for omfattende trinn For hver deloppgave listes det opp faremomenter dvs. I denne fasen kan en gjerne benytte en risikomatrise som vist i appendiks B som et hjelpemiddel til støtte i risikovurderingen. Tiltak listes opp for hver konsekvens, der dette vurderes som nødvendig Ansvarlig person for gjennomføring av hvert tiltak påføres Når dette er gjort benyttes en sjekkliste som et hjelpemiddel for å kvalitetssikre at mulige faremomenter og konsekvenser for det enkelte trinn i arbeidet har blitt vurdert. Standard 10 11 sjekkliste er gitt i appendiks C. Det registreres i eget felt på SJA-skjema at sjekklisten er gjennomgått. Ved avslutningen av analysen vurderer SJA gruppen om den gjenværende risikoen er akseptabel og konkluderer analysen. Var det ytre forhold eller grensesnitt som påvirket arbeidet på en annen måte en forutsatt? På denne måten vil en lett kunne finne tilbake og benytte erfaringene ved senere anledninger eller i forbindelse med forbedringer i rutiner og prosedyrer. En slik risikobetraktning kan bidra til å avklare behov og prioritering for risiko- eller konsekvensreduserende tiltak. Betraktningsmåten er en grov kvalitativ tilnærming og faremomenter med høy risiko kan gjerne underlegges en mer detaljert vurdering i neste omgang. Dette gjøres for hver deloppgave, jamfør SJA-skjema. Dersom kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, jamfør matrisen, blir middels eller høy, vil det være nødvendig med tiltak. Det enkelte selskap vil normalt ha egne matriser som benyttes ved risikoanalyser, men en forenklet utgave slik som den vist nedenfor med tre nivåer av sannsynlighet og tre grader av konsekvens kan være til god nytte ved gjennomføring av SJA. B Kompetanse 1 Har vi nødvendig personell og kompetanse for jobben? D Sentrale fysiske sikkerhetssystemer 1 Er og forblir barrierer for å redusere sannsynligheten for uønsket lekkasje intakte sikkerhetsventil, rør, tank, kontrollsystem osv. E Utstyr omfattet av jobben 1 Er nødvendig isolering mot energi ivaretatt rotasjon, trykk, spenning osv. G Området 1 Er det påkrevd med befaring for å verifisere tilkomst, kunnskap om arbeidsområdet, arbeidsforholdene o. H Arbeidsstedet 1 Er arbeidsplassen ren og ryddig? I Lokale tilleggsspørsmål Er ivaretatt Ja Nei Ikke aktuelt Kommentarer 14 15 App D Standard deltagerliste ved SJA SJA DELTAGERLISTE SJA TITTEL : SJA NR: SJA Møte Dato: Kl: Sted: Kontrasignatur ved personellskifte etc. SJA-ansvarlig: Navn Blokkskrift Avd.

 


Kilde: Undervisningsbygg, Statsbygg Undervisningsbygg og Statsbygg har laget maler for håndtering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA i bygge- og anleggsprosjekter. En standard sjekkliste er gitt i appendiks C. Han skal således sikre at analysen blir gjort i samsvar med felles modell for SJA. En risikomatrise kan gjerne benyttes som hjelpemiddel i denne fasen. Ansvar Leder har ansvaret for at risikovurdering gjennomføres, dokumenteres og for at tiltak etter risikovurdering gjennomføres. Leder henter inn bistand fra støttespillere ved behov, dette kan være en representant for Eiendomsavdelingen, bedriftshelsetjenesten eller annen nødvendig kompetanse.